6111 sayılı Teşvik

6111 sayılı Genç Ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

YASAL DAYANAK

 • v 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi
 • v 2011/45 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ          : 1/3/2011

FİNANSMANI                   : İşsizlik Sigortası Fonu

 • Ø Prime esas kazanç üst sınırına kadar olmak üzere, tahakkuk eden primlerin işveren hissesine düşen payın tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

ÖRNEK:

 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait kırtasiye malzemeleri satışı faaliyet konulu işyerinde 20/3/2011 tarihinde işe alındığı ve bahse konu işyerinin son altı aylık döneminde,

2011/Şubat ayında : 6 , 2011/Ocak ayında  : 3

2010/Aralık ayında :3 ,  2010/Kasım ayında :5

2010/Ekim ayında  : 5 ,  2010/Eylül ayında  : 6 

sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında, baz alınan aylardaki toplam sigortalı sayısı: 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 6 = 28   

Ortalama sigortalı sayısı: 28 / 6 = 4,6 = 5 olacaktır.

**Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten 6 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

SİGORTALI AÇISINDAN;

 • 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • Fiilen çalışması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

İŞVEREN AÇISINDAN;

 • Özel sektör işvereni olmak, (5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesindeki işyerleri ile 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamındaki alım ve yapım işi işyerleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri işyerleri ve Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri yararlanamaz.)
 • Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası  ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

         şartlarının birlikte gerçeklemiş olması gerekmektedir.

 *Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz

Teşvikten Yararlanma Süreleri

 • 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
  • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*
  • Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*
  • Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*
 • 29 yaşından büyük erkeklerden,
  • Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay*
  • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay
 • 4/a bendi kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını bitirenler için ilave 12 ay*

*Kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir.