687 KHK İlave İstihdam Teşviki

687 sayılı HKH ile 3 üncü maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 17 nci madde

2017-10 ve 2017-24 Sayılı Genelgeler

BAŞLAMA TARİHİ : 01/02/2017
BİTİŞ TARİHİ : 31/12/2017
BİLDİRİM NO : 687
FİNANSMANI : İşsizlik Sigortası Fonu

Yararlanma Şartları:

 • Sigortalı yönünden;
  • 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
  • İşe alındığı tarihten önceki 3 ayda on günden fazla hizmetinin bulunmaması,
 • İşyeri yönünden;
  • Özel sektör işverenine ait olması,
  • Sigortalının, 2016/12.aya ait Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

  şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
  Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Diğer Hususlar

 • 2016/Aralık ayında Kuruma aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
 • 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar (bildirilen gün sayısının yarısı ile 22,22 TL’nin çarpımı), işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir. Ocak ayı içinde tescil edilen işyeri Nisan ayında bu teşvikten yararlanacaktır. Bu kapsamdaki işyerleri sigortalı sayısının yarısı tutarındaki sigortalılar için bu destekten yararlanacaktır. 2017-24 sayılı genelgeye istinaden 1 Haziran 2017 ve sonrasında tescil edilen işyeri ise bu destekten yukardaki şartlar aranmadan teşvikten yararlanacaktır.
 •  Sigortalının 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı hususu e-bildirge sistemine konulacak kontrol ekranından işverenlerce yapılacak kontrolden sonra bu kapsamda SGK’ya bildirmesi gerekmektedir.
   bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.
  -Bakanlar Kurulu, belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar ertelemeye yetkilidir.